STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TDX: Informacja o zawarciu istotnej umowy, Poniedziałek, 7 października 2019 (16:15)

Raport bieżący nr 18/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Techmadex S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Gas Storage sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzu ("Zleceniodawca?) umowę na wykonanie przeglądów okresowych, napraw oraz dostaw materiałów i części zamiennych do instalacji i urządzeń elektrycznych Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki w Kowernowym Podziemnym Magazynie Gazu Kosakowo ("Umowa?).

Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty jej podpisania przez obie strony. Umowa będzie realizowana na podstawie zleceń usług ("Zlecenie?) składanych przez Zleceniodawcę i ulega rozwiązaniu z chwilą osiągniecia maksymalnej kwoty wynagrodzenia określonego w Umowie. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy nie będzie wyższe niż 291 640,00 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści) złotych netto. Niewykorzystanie przez Zleceniodawcę wskazanej wyżej kwoty nie stanowi podstawy do wysuwania wobec niego przez Spółkę jakichkolwiek roszczeń.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Spółka zapłaci Zleceniodawcy m.in. karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto danego Zlecenia za każdy dzień opóźnienia w: (a) wykonaniu Zlecenia, (b) wdrożeniu uwag Zleceniodawcy, (c) usunięciu wad w ramach gwarancji i rękojmi.

Umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-07Dariusz GilPrezes Zarządu