STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GKI: Zawarcie umowy o wykonanie inwestycji budowlanej przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o., Środa, 9 października 2019 (13:42)

Raport bieżący nr 34/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent"), informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 08 października 2019 r., powziął informację o podpisaniu przez Zamawiającego datowanej na 01 października 2019 r. umowy na realizację inwestycji budowlanej pn.: "Budowa magazynów Pack2 No1 i No2 w Biskupicach Podgórnych? zawartej przez spółkę zależną drugiego stopnia Emitenta Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (jako Wykonawca), ze spółką LG Chem Wrocław Energy Sp. z o. o. (jako Zamawiający), o wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy w wysokości 33.147.194,47 zł netto.

Strony ustaliły termin odbioru końcowego przedmiotu umowy na dzień 31.03.2020 r.

Łączna suma kar umownych przewidziana w umowie nie może przekraczać wartości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto, choć Zmawiający ma prawo dochodzić odszkodowania ponad wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków w tego typu umowach.

Niniejsza informacja uznana została przez Emitenta za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-09 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2019-10-09 Piotr Fortuna Członek Zarządu