STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GRC: Informacja o zamianie akcji imiennych serii B2 oraz serii C na akcje na okaziciela, Piątek, 11 października 2019 (12:40)

Zarząd Spółki Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że działając na podstawie art. 334 § 2 KSH, w związku z wnioskami złożonymi do Spółki przez uprawnionych do tej czynności pełnomocników akcjonariuszy posiadających akcje serii B2 oraz akcje serii C o dokonanie konwersji łącznie 299.600 akcji zwykłych imiennych serii B2 oraz 200.000 akcji zwykłych imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela, podjął w dniu 11 października 2019 roku Uchwałę nr 1 o dokonaniu zamiany 299.600 akcji zwykłych imiennych serii B2 na akcje zwykłe na okaziciela serii B2 oraz 200.000 akcji zwykłych imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela serii C.


Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że konwersja ta, poza zmianą charakteru akcji serii B2 oraz C, tj. ze zwykłych imiennych na zwykłe na okaziciela, nie ma wpływu na ilość i strukturę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Stachowiak - Prezes Zarządu
Maciej Jasiewicz - Wiceprezes Zarządu