STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KPL: Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Stopklatka S.A., Piątek, 11 października 2019 (17:27)

Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Kino Polska TV S.A. ("Spółka?, "Emitent?) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 11 października 2019 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A., ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 250.476 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, wyemitowanych przez Stopklatka S.A. ("Akcje?). Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu i są przedmiotem obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczone kodem ISIN PLSTPKL00012. Wszystkie Akcje są tego samego rodzaju i o tożsamych uprawnieniach, a każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A.. Akcje reprezentują łącznie 2,24% (słownie: dwa procenty 24/100) ogólnej liczby akcji Stopklatka S.A. i uprawniają łącznie do 2,24% (słownie: dwa procenty 24/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A.

Pełna treść Wezwania stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-11Bogusław KisielewskiPrezes Zarządu
2019-10-11Marcin KowalskiCzłonek Zarządu

Plik do pobrania