STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SGN: Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki, Środa, 16 października 2019 (17:15)

Raport bieżący nr 40/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent?, "Spółka?) informuje, iż w dniu 16 października 2019 roku powziął wiadomość o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3.703.705 akcji zwykłych na okaziciela serii Z oraz 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AA wyemitowanych przez Emitenta.

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zatwierdzony prospekt emisyjny zostanie niezwłocznie opublikowany w formie elektronicznej i zamieszczony na stronie internetowej Spółki (www.sygnity.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BOŚ S.A. pod adresem: www.bossa.pl.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-16Mariusz JurakWiceprezes Zarządu
2019-10-16Inga JędrzejewskaCzłonek Zarządu ds. Finansowych