STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLX: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania, Środa, 16 października 2019 (17:21)

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box? S.A. ("Spółka?) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Moski zawiadomienie następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r, poz. 623 z późn. zm.) ["Ustawa?], zawiadamiam, iż w wyniku zawarcia przeze mnie w dniu 15 października 2019 roku transakcji nabycia 19 021 sztuk akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka?), w ramach sesyjnych transakcji nabycia akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., doszło do zmiany dotychczas posiadanego przeze mnie udziału w ten sposób, iż nastąpiło przekroczenie przeze mnie progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki ("Zmiana stanu posiadania?).

Przed Zmianą Stanu Posiadania posiadałem 4 179 555 akcji Spółki, stanowiących 9,97% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 9,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 179 555 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania, posiadam 4 198 576 akcji Spółki, stanowiących 10,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 198 576 głosów z akcji Spółki.

Informuję jednocześnie, iż nie posiadam podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit. c Ustawy, a także nie posiadam instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.?


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-16Grzegorz PawlakPrezes Zarządu