STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELB: Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r., Środa, 16 października 2019 (20:03)

Raport bieżący nr 123/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 117/2019 w sprawie aktualizacji informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. [Umowa o Finansowanie], ELEKTROBUDOWA S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w związku z trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi długoterminowej struktury finansowania [termsheet], jak również przedłużającym się procesem dokapitalizowania Spółki w ramach emisji akcji serii F, w dniu 16 października 2019 r. Spółka wystąpiła do Wierzycieli z wnioskiem o potwierdzenie, że Wierzyciele nie będą wykonywać swoich uprawnień związanych z możliwością wypowiedzenia Umowy o Finansowanie ze względu na brak wystąpienia zdarzeń, o których mowa w punkcie G ww. raportu bieżącego w terminie do 18 października 2019 r., jeżeli zdarzenia te wystąpią do dnia 30 października 2019 r.

Aktualna wersja Umowy o Finansowanie przewiduje bowiem, że brak do 18 października 2019 r. któregokolwiek ze zdarzeń takich jak [i] rozpoczęcie budowania księgi pobytu [book buildingu] na akcje Emitenta; [ii] przydział emisji akcji Emitenta serii F; oraz [iii] wpłata środków przez inwestorów z tytułu objęcia akcji Emitenta serii F, będzie stanowił jeden z przypadków naruszenia opisanych w Umowie o Finansowanie, uprawniających Wierzycieli do jej wypowiedzenia.

Dodatkowo, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 122/2019 Spółka informuje, że w dniu 16 października 2019 r. Emitent powziął informację o złożeniu w tym samym dniu przez wszystkich Wierzycieli potwierdzeń, że nie będą oni wykonywać swoich uprawnień związanych z możliwością wypowiedzenia Umowy o Finansowanie w związku z upływem wskazanego w ww. raporcie bieżącym terminu na uzgodnienia pomiędzy Spółką oraz Wierzycielami w zakresie długoterminowej struktury finansowania [termsheet], a zatem w tym zakresie ustała formalna podstawa do wypowiedzenia Umowy o Finansowanie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-16Jacek PodgórskiPrezes Zarządu
2019-10-16Adam Świgulski Wiceprezes Zarządu