STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

B24: Informacja nt. objęcia akcji serii H w ramach Programu Motywacyjnego, Środa, 16 października 2019 (23:05)

Zarząd Brand 24 S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że stosownie do postanowień wynikających z Programu Motywacyjnego 2018-2020 (?Program?) uchwalonego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2017 roku zmienionej następnie uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2018 r., Zarząd Spółki podjął w dniu 16 października 2019 r. uchwały w sprawie potwierdzenia objęcia akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda (?Akcje?) i ich emisji zgodnie z Regulaminem Programu.


W związku z powyższym w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki potwierdził, że łącznie siedemnaście osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie złożyło oświadczenia o objęciu łącznie 14.486 Akcji oraz pokryło wkład gotówkowy na obejmowane Akcje. Jednocześnie w związku z objęciem Akcji Zarząd Spółki podjął uchwałę o unieważnieniu odcinków zbiorowych warrantów subskrypcyjnych serii B, które uprawniały do objęcia Akcji.


W związku z powyższym Zarząd Spółki postanowił z dniem dzisiejszym wyemitować i wydać ww. osobom uprawnionym odcinki zbiorowe Akcji, co skutkuje definitywnym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 1.448,60 zł. Zgodnie z Programem Akcje ulegną dematerializacji w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a ponadto Program uprawnia Spółkę do ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW. Podwyższenie kapitału o Akcje wymaga również zgłoszenia do sądu rejestrowego, przy czym zgłoszenie ma charakter deklaratoryjny.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 i 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Sadowski - Prezes Zarządu
Piotr Wierzejewski - Członek Zarządu