STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WIK: Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy , Czwartek, 17 października 2019 (14:45)

Raport bieżący nr 32/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent?) informuje, że w dniu 17.10.2019 roku spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością JOTA Sp.k. z siedzibą w Lublinie ("Spółka?) - zawarła z BAKOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu ("Wykonawca?) umowę o wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego "B? w stanie surowym otwartym ("Budynek?), realizowanego w ramach drugiego etapu inwestycji "Nova Targowa? przy ul. Targowej w Tarnobrzegu (dalej: "Umowa?).

W ramach Budynku powstanie 75 lokali mieszkalnych.

Termin realizacji przedmiotu Umowy został określony na IV kwartał 2020 r.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone na kwotę 6 565 tys. zł netto.

Umowa przewiduje kary umowne ze strony Wykonawcy m.in. w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu Umowy czy z tytułu nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji. Wykonawca z kolei jest uprawniony do otrzymania kary umownej od Spółki z tytułu zwłoki w dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Stronom przysługuje także prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych jeżeli otrzymane kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionych szkód.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie odstąpienia od Umowy przez każdą ze stron, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-17Piotr KwaśniewskiPrezes Zarządu
2019-10-17Paweł ChołotaCzłonek Zarządu