STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TDX: Informacja o zawarciu istotnej umowy, Czwartek, 17 października 2019 (15:51)

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Techmadex S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Wykonawca?) umowę podwykonawczą na wykonanie instalacji elektroenergetycznej ("Umowa?).

Umowa jest umową podwykonawczą do zawartego przez Wykonawcę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. ("Zamawiający?) kontraktu o generalną realizację inwestycji pn. "Budowa tłoczni Kędzierzyn? ("Inwestycja?). Umowa wchodzi w życie wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie przez Spółkę instalacji elektroenergetycznej, w tym realizacja: dostaw materiałowych, montażu, uruchomienia, parametryzacji urządzeń, testów i pomiarów, dokumentacji odbiorowej i szkoleń oraz wykonanie wszelkich obowiązków spoczywających na Spółce wynikających z obowiązujących przepisów.

Termin realizacji Umowy został ustalony na 15 marca 2021 r.

Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania Umowy wynosi 9 359 700,00 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100) netto ("Wynagrodzenie?). Wynagrodzenie wraz z podatkiem VAT zostanie wypłacone przez Wykonawcę w ramach płatności częściowych związanych z postępem prac oraz płatności końcowej.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Spółka zostanie obciążona karami umownymi m.in. w następujących wypadkach i wysokościach: 1) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu Umowy: w okresie pierwszych 30 dni opóźnienia - 0,04 % Wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w przypadku opóźnienia przekraczającego 30 dni ? 0,08% Wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po upływie 30 dni opóźnienia; 2) 20.000,00 zł ? za naruszenia przez Spółkę postanowień dotyczących zachowania poufności, powierzenie przetwarzania danych osobowych - za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) 10% wartości Wynagrodzenia netto w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Wykonawcy nie może przekroczyć 15% wartości Wynagrodzenia netto.

Umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-17Dariusz GilPrezes Zarządu