STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TDX: Informacja o zawarciu istotnej umowy, Czwartek, 17 października 2019 (16:03)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Techmadex S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Energocenter sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ("Dalszy Podwykonawca?) umowę na wykonanie instalacji elektroenergetycznej ("Umowa?). Umowa jest umową o dalsze podwykonawstwo do umowy podwykonawczej na wykonanie instalacji elektroenergetycznej zawartej przez Spółkę z Rafako S.A., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2019. Umowa wchodzi w życie wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego - Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

W ramach Umowy Dalszy Podwykonawca wykona instalację elektroenergetyczną na terenie tłoczni Kędzierzyn. Termin realizacji Umowy został ustalony na 15 marca 2021 r. Wartość Umowy wynosi 6 261 413,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzynaście złotych 00/100) netto.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Dalszy Podwykonawca zapłaci kary umowne m.in. w następujących wypadkach i wysokościach: 1) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu Umowy: w okresie pierwszych 30 dni opóźnienia - 0,04 % wartości Umowy netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w przypadku opóźnienia przekraczającego 30 dni ? 0,08% wartości Umowy netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po upływie 30 dni opóźnienia; 2) 20.000,00 zł ? za naruszenia przez Dalszego Podwykonawcę postanowień dotyczących zachowania poufności, powierzenie przetwarzania danych osobowych - za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) 10% wartości Umowy netto w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dalszego Podwykonawcy. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Spółce, nie może przekroczyć 15% wartości Umowy netto.

Umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-17Dariusz GilPrezes Zarządu