STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PEO: Oddalenie apelacji akcjonariusza Banku, Czwartek, 17 października 2019 (17:06)

Raport bieżący nr 28/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank?) informuje, iż wyrokiem z dnia 17 października 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację akcjonariusza Banku od korzystnego dla Banku wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 października 2018 roku w sprawie dotyczącej żądania stwierdzenia nieważności uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2017 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2016.

Przedmiotowy wyrok jest prawomocny.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-17Tomasz KubiakWiceprezes Zarządu Banku
2019-10-17 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy