STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

QRS: QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Raport kwartalny SA-Q f kwartał 3/2019, Piątek, 18 października 2019 (06:57)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów40 70266 4499 44715 622
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 91319 6432 0694 618
Zysk (strata) brutto8 917-11 2322 070-2 641
Zysk (strata) netto7 182-14 8721 667-3 496
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 95020 9043 0064 915
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej892-40 152207128
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-74-149-17-35
Przepływy pieniężne netto, razem13 768-19 3973 1955 008
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)74 97648 21817 14311 289
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)25 77110 8735 8922 546
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4 385931 00322
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 5549 4611 2702 215
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)49 20537 34511 2508 743
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 7275 7271 3101 341
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)57 273 78157 273 78157 273 78157 273 781
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,17-0,180,08-0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,17-0,180,08-0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,860,650,200,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,860,650,200,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania