STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DCR: Ustanowienie zastawu o znacznej wartości na aktywach Emitenta , Piątek, 18 października 2019 (12:09)

Raport bieżący nr 90/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej "Emitentem? lub "Spółką?) Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku Zarząd Spółki na podstawie Części 2, Rozdział I pkt. 13 Indywidualnych Standardów Raportowania informuje, że w dniu 18 października 2019 r. Emitent uzyskał informację, iż w dniu 15 października 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VII Gospodarczy ? Rejestru Zastawów dokonano wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów na rzecz Banku PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (zwanej dalej: "Bankiem?).

Wpis zastawu rejestrowego dokonany został na podstawie aneksu do umowy zastawu rejestrowego na środkach obrotowych z dnia 22 marca 2006 r., zawartego przez Emitenta z Bankiem w dniu 7 października 2019 r., na zabezpieczenie wynikających lub mogących wynikać w przyszłości wierzytelności Banku wobec Emitenta, w szczególności o zapłatę kapitału wierzytelności Banku, odsetek, prowizji, opłat i innych kosztów (łącznie : "Wierzytelności Banku?)

Zastaw rejestrowy będzie zabezpieczał Wierzytelności Banku do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 55.500.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy złotych).

Przedmiotem zastawu rejestrowego są zapasy (materiały) Emitenta położone w siedzibie Emitenta oraz w zakładzie Emitenta w Kostrzynie nad Odrą. Wartość przedmiotu zastawu rejestrowego na dzień 31 sierpnia 2019 r. wynosi 16.638.523,00 złotych (słownie: szesnaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złotych).

Wartość wskazanego powyżej zastawu przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta w Poprzednim roku obrotowym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-18Artur HibnerCzłonek Zarządu - Dyrektor Finansowy