STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AIT: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o zmniejszeniu udziału Akcjonariusza w ogólnej licznie głosów poniżej 5%, Piątek, 18 października 2019 (14:54)

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Aiton Caldwell S.A. ("Spółka?) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 623) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18 października 2019 r. o godz. 14:10 wpłynęło do Spółki od Pana Mirosława Szturmowicza zawiadomienie ? korekta przesłanego do Spółki w dniu 01.10.2019 r. zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu poniżej 5% ogólnej liczby głosów w wyniku dokonania przez Spółkę podwyższenia kapitału zakładowego.

Z treści w/w pisma wynika, iż w związku z zarejestrowaniem w dniu 20 września 2019 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk ? Północ w Gdańsku VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonanego przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 lipca 2019 r. (Rep. A nr 9584/2019) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 113.072,80 zł (sto trzynaście tysięcy siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 1.130.728 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych) do kwoty 1.243.800,80 zł (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych osiemdziesiąt groszy), w drodze emisji 1.130.728 (jeden milion sto trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela serii G, z dniem rejestracji w/w zmian Statutu Spółki (tj. z dniem 20.09.2019 r.) udział Pana Mirosława Szturmowicza w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Aiton Caldwell S.A. uległ obniżeniu poniżej 5 %.

Przed dokonaniem przez Spółkę w/w podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Pan Mirosław Szturmowicz posiadał 576.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących wówczas 5,09 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 576.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,09 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Obecnie, po dokonaniu przez Spółkę w/w podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Pan Mirosław Szturmowicz posiada nadal 576.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które jednak stanowią 4,63 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 576.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,63 % obecnie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu przedstawiamy skan otrzymanego powiadomienia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-18Rafał PietrzakPrezes Zarządu

Plik do pobrania