STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HRS: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska, Piątek, 18 października 2019 (16:09)

Raport bieżący nr 47/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Herkules S.A. ("Emitent?, "Spółka?) informuje, iż w dniu 18 października 2019 r. wpłynął do spółki podpisany 9 października 2019 r. aneks do umowy o linię kredytową nr KKWA0022/10 zawartej 26 sierpnia 2010 r. pomiędzy Emitentem oraz jego spółką zależną Gastel Prefabrykacja S.A. ("spółka zależna?) jako Kredytobiorcą a Santander Bank Polska S.A. ("Bank?) jako Kredytodawcą.

Aneks przedłuża obowiązywanie umowy o Multilinię kredytowo-gwarancyjną o kolejny rok do dnia 10 października 2020 r. Zgodnie z intencją stron, które ze względu na niskie wykorzystanie przyznanych limitów postanowiły ograniczyć dostępne kwoty, aneks zmniejsza wartość możliwej do wykorzystania Multilinii z 26 mln zł do 22 mln zł. Powyższy limit może wykorzystany przez Emitenta do wysokości maksymalnej 16 mln zł w formie limitu w rachunku bieżącym, lub w ramach tej kwoty 8 mln zł z przeznaczeniem na gwarancje bankowe, a przez spółkę zależną do wysokości 6 mln zł (w tym kwota 3,9 mln zł w formie limitu w rachunku bieżącym oraz 2,1 mln zł z przeznaczeniem na gwarancje bankowe).

Pozostałe istotne warunki zwartej umowy (w tym warunki cenowe) nie uległy zmianie w stosunku do obowiązującej w poprzednich okresach kredytowania.

Niezależnie od standardowych zabezpieczeń spłaty występujących w tego typu umowach kredytowych, podstawowym zabezpieczeniem materialnym kredytu jest zastaw rejestrowy na 49 żurawiach wieżowych oraz hipoteka na jednej z nieruchomości operacyjnych Spółki, jak również hipoteka na nieruchomościach operacyjnych spółki zależnej. Powyższe zastawy występują w parze z cesją praw z umów ubezpieczeniowych tych składników majątkowych.

Wskazana umowa, poza standardowymi zobowiązaniami Kredytobiorcy występującymi w tego typu kontraktach dotyczących aktualizacji informacji finansowych i dokumentów zabezpieczeń, zawiera m.in. zobowiązanie Emitenta do zapewnienia wpływów w Banku w wysokości przynajmniej na poziomie proporcjonalnym do udziału Banku w finansowaniu kredytowym Spółki oraz zobowiązanie spółki zależnej to przeprowadzania wszystkich obrotów przez jej rachunku w Banku. W umowie zawarto także zobowiązanie do uzyskania zgody Banku na zaciąganie zobowiązań finansowych, jeśli wartość zobowiązania przekracza 3 mln zł dla Emitenta i 0,3 mln zł dla spółki zależnej. Umowa zawiera również zobowiązanie Spółki do zachowania stosownej struktury finansowej Kredytobiorcy mierzonej wskaźnikiem opartym o relację długu finansowego do EBITDA wymiarowanym na danych skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Emitenta.

Łączna wartość zaangażowania Santander Bank Polska S.A. w finansowaniu Grupy Kapitałowej Emitenta z tytułu limitów w rachunku bieżącym, kredytu inwestycyjnego oraz gwarancji bankowych na dzień publikacji niniejszego raportu to 9,2 mln zł.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie

nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-18Jacek TucharzWiceprezes Zarządu
2019-10-18Tadeusz OrlikProkurent