STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ALI: informacja o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeniesienia funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI, Poniedziałek, 21 października 2019 (18:21)

Raport bieżący nr 54/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej także "Spółka? lub "ALTUS TFI?) informuje, iż w dniu 21 października 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę (dalej "Uchwała?) w sprawie rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia funduszu inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego przez ALTUS TFI do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej "Rockbridge TFI?). Zgodnie z podjętą Uchwałą czynności dotyczyć będą OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1038, zwanego dalej "Funduszem?.

Planuje się, że przeniesienie zarządzania Funduszem na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie,

z chwilą określoną w art. 238a ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355; dalej: "Ustawa?).

Zgodnie z przyjętym harmonogramem czynności, przyjmuje się, ze wejście w życie zmian statutu

i przeniesienie zarządzania Funduszem powinno nastąpić w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r.

Należy podkreślić, iż Rockbridge TFI w zakresie operacyjnym i inwestycyjnym działa w sposób zupełnie niezależny od ALTUS TFI.

ALTUS TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania Funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej ALTUS TFI.

W ocenie Zarządu ALTUS TFI podejmowane działania ograniczą ryzyko regulacyjne dla uczestników Funduszu. W tym kontekście Zarząd ALTUS TFI uznaje, iż planowane działania pozostają w najlepiej pojętym interesie uczestników Funduszu, jak również akcjonariuszy ALTUS TFI, zważywszy, że wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętym funduszem będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy ALTUS TFI.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-21Andrzej LadkoPrezes Zarządu
2019-10-21Bogusław GalewskiCzłonek Zarządu