STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FSG: Dopuszczenie do obrotu obligacji serii A, Wtorek, 22 października 2019 (10:15)

Raport bieżący nr 44/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. ("Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii A i zatwierdzeniu warunków emisji obligacji serii A oraz raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rejestracji obligacji serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 października 2019 r. powziął informację, że:

1) Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 1101/2019 z dnia 21 października 2019 roku, postanowił dopuścić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 40.000 (czterdzieści tysięcy) obligacji na okaziciela Serii A, o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda; uchwała ta weszła w życie z dniem podjęcia;

2) Zarząd BondSpot Spółka Akcyjna Uchwałą nr 249 /2019 z dnia 21 października 2019 roku, postanowił dopuścić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) obligacji na okaziciela Serii A, o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda; uchwała ta weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §17 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-22Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2019-10-22Stanisław ŚwitułaProkurent