STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ARC: Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, Środa, 23 października 2019 (13:09)

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) informuje, iż w dniu 23.10.2019 roku Spółka otrzymała zamówienie ("Zamówienie?) ze spółki EGIDA IT SOLITIONS Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający?), na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych ("Sprzęt?) w ramach prawa opcji przewidzianego w Umowie, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2019.

Przedmiotem Zamówienia jest zwiększenie przedmiotu Umowy o dostawę Sprzętu na rzecz Zamawiającego o łącznej wartości brutto 6.494.400,00 PLN ( słownie: sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złote 00/100)

Na wskutek skorzystania z prawa opcji wartość Umowy uległa zwiększeniu do kwoty brutto 12.988.800,00 PLN ( słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysiące osiemset złoty 00/100).

Cena płatna będzie jednorazowo w terminie do 40 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury oraz protokołu przekazania Sprzętu.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów stosowanych dla tego typu umów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-23Rafał CzeredysCzłonek Zarządu