STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IMS: Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 21.10.2019 r. do 23.10.2019 r. oraz podsumowanie i zakończenie VIII Transzy Programu Skupu akcji własnych, Czwartek, 24 października 2019 (12:09)

Raport bieżący nr 49/2019

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) informuje, że w okresie 21.10.2019 r. ? 23.10.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o., 4.870 (cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,62 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 17.702,57 zł. Przedmiotowe akcje zostały nabyte w ramach VIII Transzy Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.:

? w dniu 21.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.650 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0051% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0051% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,63 zł;

? w dniu 22.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.500 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0046% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0046% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,63 zł;

? w dniu 23.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.720 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0053% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0053% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,62 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 21.10.2019 r. do 23.10.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 97,40 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0150% kapitału zakładowego Spółki i daje 4.870 głosów stanowiących 0,0150% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd IMS S.A informuje, że 23 października br. został zakończony (zgodnie z przyjętym harmonogramem) i rozliczony skup akcji własnych w ramach VIII Transzy Programu Skupu.

Skup był realizowany na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. ("ZWZ?) z 25 maja 2017 r. w powiązaniu z Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. ("ZWZ?) z 6 czerwca 2018 r.

W ramach VIII Transzy Spółka nabyła łącznie 37.675 akcji o łącznej wartości nominalnej 753,50 zł,

stanowiących 0,1164% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 37.675 głosów na WZ (0,1164% wszystkich głosów). Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,68 zł za 1 akcję.

Obecnie Spółka posiada łącznie 219.245 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,68% kapitału zakładowego i dających 219.245 głosów stanowiących 0,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Posiadane akcje własne zgodnie z decyzją Zarządu będą przeznaczone do umorzenia, w tym:

- akcje własne nabyte w ramach VI Transzy ? decyzja Zarządu IMS S.A. z 15 marca 2019 roku;

- akcje własne nabyte w ramach VII Transzy - decyzja Zarządu IMS S.A. z 24 lipca 2019 roku;

- akcje własne nabyte w ramach VIII Transzy - decyzja Zarządu IMS S.A. z 24 października 2019 roku.

Zarząd IMS S.A. zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki umorzenie akcji własnych nabytych w ramach ww. VI, VII i VIII Transzy Skupu po zakończeniu całego Programu Skupu Akcji, o którym mowa powyżej.

Emitent zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu z posiadanych akcji. Zgodnie z Uchwałą nr 26 ZWZ z 6 czerwca 2018 r., Spółka najpóźniej do 31 grudnia 2019 roku może wykorzystać jeszcze na potrzeby skupu akcji własnych środki w wysokości 2.745 tys. zł.

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-24Piotr BielawskiWiceprezes Zarządu
2019-10-24Dariusz LichaczWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania