STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SKH: Treść uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.10.2019, Czwartek, 24 października 2019 (16:33)

Raport bieżący nr 35/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. ("Spółka?) informuje, że Uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 24 października 2019 roku, w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, uchwalono co następuje:

Spółka postanowiła przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku w wysokości: 4.377.931,67 złotych (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych i 67/100) w następujący sposób:

- kwotę 3.408.919,00 złotych (trzy miliony czterysta osiem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 00/100) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co przy 6.821.677 akcjach Spółki daje 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) na akcję,

- kwotę 967.093,17 złotych (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 17/100) - na kapitał zapasowy,

- kwotę 1.919,50 złotych (tysiąc dziewięćset dziewiętnaście 50/100), stanowiącą iloczyn wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję i 3.839 (trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień ustalenia prawa do dywidendy - na rezerwowy fundusz dywidendowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dniem ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję, będzie dzień 22 listopada 2019, a dniem wypłaty dywidendy dzień 6 grudnia 2019.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:

§19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-24Anna MilewskaPrezes Zarządu
2019-10-24Michał ReszkaProkurent