STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KRU: KRUK SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019, Czwartek, 24 października 2019 (19:03)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży948 124893 510220 054210 065
Zysk na działalności operacyjnej361 288393 52283 85392 517
Zysk przed opodatkowaniem258 921298 73860 09470 233
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej244 597279 11356 76965 620
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej353 451 (251 913)82 034 (59 225)
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy (391 920) (1 054 675) (90 962) (247 955)
Wpłaty od osób zadłużonych1 307 2041 144 127303 394268 985
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (133 302) (23 708) (30 939) (5 574)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (202 320)253 906 (46 957)59 693
Zmiana stanu środków pieniężnych netto17 830 (21 716)4 138 (5 105)
Średnia liczba akcji (w tys. sztuk)18 91118 84218 91118 842
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)12,9314,813,003,48
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)12,6614,462,943,40
Stan na30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem4 721 7834 482 1771 079 6101 042 367
Zobowiązania długoterminowe2 342 6822 214 704535 642515 048
Zobowiązania krótkoterminowe414 001534 72394 659124 354
Kapitał własny1 965 1011 732 750449 310402 965
Kapitał akcyjny18 93118 8874 3284 392
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)103,8091,7423,7321,34
Wybrane dane Jednostki Dominującej
Przychody ze sprzedaży128 314105 11129 78124 712
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej (45 247) (51 436) (10 502) (12 093)
Zysk/(strata) brutto (50 504) (73 828) (11 722) (17 357)
Zysk/(strata) netto (56 117) (89 856) (13 025) (21 125)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (23 788) (192 962) (5 521) (45 366)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej103 080410 24223 92496 449
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (80 631) (223 781) (18 714) (52 611)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (1 340) (6 501) (311) (1 528)
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) (2,91) (4,65) (0,67) (1,09)
Średnia liczba akcji (w tys. szt)18 91118 84218 91118 872
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) (2,97) (4,77) (0,69) (1,12)
Stan na30.09.2019 31.12.201830.09.2019 31.12.2018
Aktywa razem2 362 2352 400 199540 112558 186
Zobowiązania długoterminowe1 667 3341 462 606381 227340 141
Zobowiązania krótkoterminowe268 388367 70461 36585 513
Kapitał własny426 514569 88997 520132 532
Kapitał akcyjny18 93118 8874 3284 392
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą22,5330,175,157,02
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania