STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SOL: Pokrycie niedoborów scaleniowych akcjami własnymi Spółki, Poniedziałek, 28 października 2019 (11:18)

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka?) informuje, iż Spółka pokryła z posiadanych akcji własnych Spółki niedobory scaleniowe w ilości 2 950 akcji przed scaleniem, tj. całość niedoborów scaleniowych jakie wystąpiły w związku z przeprowadzonym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu 25 października br. scaleniem dotychczasowych 30.000.000 akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLSLRCP00021 o wartości nominalnej 1 zł każda, w ten sposób, że po przeprowadzeniu scalenia liczba akcji Spółki wynosi 3.000.000 sztuk o wartości nominalnej 10 zł każda.

Scalenie akcji oraz pokrycie niedoborów scaleniowych przeprowadzono na podstawie uchwały numer WZA.236/06/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki celem wyrównania niedoborów scaleniowych lub umorzenia oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z realizacją tej uchwały.

Przed scaleniem Spółka posiadała łącznie 63 000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł, stanowiących 0,21% kapitału zakładowego Spółki i dających 0,21% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, z których przeznaczono na pokrycie niedoborów scaleniowych 2 950 akcji stanowiących 0,0098% kapitału zakładowego Spółki i dających 0,0098% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po pokryciu niedoborów scaleniowych oraz scaleniu akcji Spółka posiada 6 005 akcji własnych o wartości nominalnej 10,00 zł, stanowiących 0,2002% kapitału zakładowego Spółki i dających 0,2002% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-28Stanisław Bogacki Prezes Zarządu