STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KGN: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r. , Wtorek, 29 października 2019 (06:24)

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: "Jednostka Dominująca?, "Spółka?) przekazujemy do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r.

Według wstępnych szacunków:

? sprzedaż energii elektrycznej po 9 miesiącach 2019 roku wyniosła 1 759 GWh (w tym Jednostka Dominująca 728 GWh),

? sprzedaż ciepła po 9 miesiącach 2019 roku wyniosła 7 061 TJ (w tym Jednostka Dominująca 6 270 TJ),

? skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) po 9 miesiącach 2019 roku wyniósł około 151,6 mln złotych,

? skonsolidowane przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej po 9 miesiącach wyniosły około 101,4 mln złotych,

? skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej wyniósł około 35,9 mln złotych (czyli 2,42 złotych na akcję),

? nakłady inwestycyjne wyniosły około 91,8 mln złotych.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 r. istotny wpływ na wynik finansowy netto Grupy miał spadek szacowanych kosztów z tytułu rekompensat KDT o 68 682 tys. zł do poziomu 13 795 tys. zł (w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r. koszty z tytułu rekompensat KDT wyniosły 82 477 tys. zł).

Zmiana szacunków z tytułu rekompensat KDT dotyczy wyników spółki zależnej EC Zielona Góra S.A. i jest efektem aktualizacji prognozowanych ścieżek cenowych energii elektrycznej w latach 2019-2024 oraz ujęcia dodatkowego przydziału uprawnień do emisji CO2 w modelu wyceny.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2019 r., którego publikację zaplanowano na 12 listopada 2019 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-29Paweł StrączyńskiWiceprezes Zarządu
2019-10-29Małgorzata GołdynProkurent