STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SGN: Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A., Środa, 30 października 2019 (14:09)

Raport bieżący nr 45/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?), niniejszym informuje, że w dniu 30 października 2019 r. do Spółki wpłynęło od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ? Cron spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusz?) żądanie zwołania, na podstawie art. 400 § 1 i 2 w zw. z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ?) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.

6. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7. Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 ? 9 Kodeksu spółek handlowych).

8. Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu realizacji praw korporacyjnych Akcjonariusza wskazanych w przedmiotowym żądaniu, tj. zwołania NWZ z uwzględnieniem proponowanego porządku obrad NWZ, natomiast ogłoszenie o zwołaniu obrad NWZ zostanie podane do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie bieżącym.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje projekty uchwał wraz z uzasadnieniem zgłoszone przez Akcjonariusza w ramach żądania.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-30Mariusz JurakWiceprezes Zarządu
2019-10-30Inga JędrzejewskaCzłonek Zarządu ds. Finansowych

Plik do pobrania