STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ING: ING BANK ŚLĄSKI SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019, Czwartek, 31 października 2019 (07:03)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody z tytułu odsetek3 921,73 443,0910,2809,5
Przychody z tytułu prowizji1 299,21 198,5301,5281,8
Wynik na działalności podstawowej4 307,03 873,2999,6910,6
Wynik brutto1 639,81 435,8380,6337,6
Wynik netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.1 208,41 072,2280,5252,1
Przepływy pieniężne netto1 421,6-2 515,7329,9-591,4
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)9,298,242,21,9
Aktywa razem156 013,8141 812,935 671,732 979,7
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.15 262,713 321,63 489,73 098,0
Kapitał zakładowy130,1130,129,730,3
Udziały niekontrolujące0,00,00,00,0
Liczba akcji130 100 000130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)117,32102,4026,823,8
Łączny współczynnik kapitałowy (w %)15,5%15,6%
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania