STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FER: Wybór oferty FERRUM w postępowaniu wykonawczym organizowanym przez GAZ-SYSTEM , Czwartek, 31 października 2019 (17:15)

Raport bieżący nr 49/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2019 w którym FERRUM S.A. (Spółka Emitent) informowała, że oferta złożona przez Spółkę w pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego Gazociąg Polska ? Słowacja organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM) w ramach umowy ramowej okazała się najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, Spółka informuje, że w dniu 31 października 2019 r. otrzymała od GAZ-SYSTEM informację o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w ww. postępowaniu.

Zgodnie z otrzymaną informacją oferta złożona przez Spółkę uzyskała najwyższą ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert (cena - waga 100%). Cena oferty złożonej przez Spółkę wynosi równowartość ok. 90,9 mln zł brutto (tj. ok. 73,9 mln zł netto).

W terminie i zgodnie z zasadami przewidzianymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego zostanie zawarta umowa z GAZ-SYSTEM, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-31Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki
2019-10-31Honorata SzlachetkaWiceprezes ZarząduHonorata Szlachetka