STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

COG: COGNOR HOLDING S.A. Raport kwartalny Q f kwartał 3/2019, Czwartek, 31 października 2019 (18:57)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 3855 7641 2501 355
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej18 20769 3564 22616 306
III. Zysk (strata) brutto18 70966 3424 34215 597
IV. Zysk (strata) netto18 71568 2344 34416 042
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej215-16 21750-3 813
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-202-5 965-47-1 402
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-15-16 653-3-3 915
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-2-38 8350-9 130
IX. Aktywa, razem484 494462 671110 777107 598
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania53 84921 92612 3125 099
XI. Zobowiązania długoterminowe18 14118 6464 1484 336
XII. Zobowiązania krótkoterminowe35 7083 2808 164763
XIII. Kapitał własny430 645440 74598 465102 499
XIV. Kapitał zakładowy184 605180 62642 20942 006
XV. Liczba akcji (w tys. szt.)123 070120 417
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)0,150,580,030,14
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)0,120,450,030,11
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)3,5**3,66***0,800,85
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)2,79**2,89***0,640,67
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)0,280,100,060,02
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania