STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MGT: Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. , Wtorek, 5 listopada 2019 (14:45)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku ? Białej informuje, że w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 5 listopada 2019 r., w związku z punktem porządku obrad dotyczącym powołania Członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A., akcjonariusz Capital MBO sp. z o.o. zgłosił kandydaturę Pana Ireneusza Tomeckiego na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Ireneusz Tomecki złożył na ręce Zarządu zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. oraz oświadczenie o spełnianiu kryterium niezależności od Spółki i podmiotów powiązanych ze Spółką określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1421 z późn. zm.) oraz w Dobrych Praktykach Giełdowych Spółek Notowanych na GPW.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-05Katarzyna KopytowskaPełnomocnik