STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BOW: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2019 r., Środa, 6 listopada 2019 (13:39)

Raport bieżący nr 33/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd "Bowim? S.A. (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, o wstępnych, szacunkowych przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2019 r.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2019 r. wyniosły 340.578 tys. zł, co stanowi wzrost o 12.660 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2019 r. wyniósł 5.621 tys. zł, co stanowi spadek o 2.838 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2019 r. wyniósł 398 tys. zł, co stanowi spadek o 2.471 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wzrost skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży jest następstwem właściwego wykorzystania sytuacji rynkowej w zakresie pozyskiwania nowych rynków zbytu oferowanych wyrobów hutniczych, natomiast zmiana skonsolidowanego zysku operacyjnego oraz skonsolidowanego wyniku finansowego netto wynika z utrzymujących się od czwartego kwartału 2018 r. niekorzystnych zmian cen wyrobów hutniczych.

Zarząd Spółki informuje, że przedstawione powyżej skonsolidowane dane finansowe mają charakter wstępny.

Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2019 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 14.01.2019 r.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany wyniku finansowego netto Emitenta we wskazanych wyżej okresach.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-06Jacek RożekWiceprezes Zarządu
2019-11-06Jerzy WodarczykWiceprezes Zarządu