STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

APT: Informacja o przewidywanych wynikach za rok 2019 oraz deklaracja w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok 2019, Środa, 6 listopada 2019 (14:33)

Raport bieżący nr 56/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Apator SA informuje, że podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 0,45 zł na jedną akcję tj. w łącznej kwocie 14,8 mln zł.

Jednocześnie Zarząd Apator SA informuje, że dokonał agregacji szacowanych i oczekiwanych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Apator na 2019 rok i przekazuje te dane do publicznej wiadomości:

- Przychody ? 877 mln zł

- Zysk netto ? 67 mln zł

Na osiągnięcie powyższych wyników finansowych główny wpływ ma sytuacja makroekonomiczna na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

Spółka Apator SA w dniu 1 marca 2019 roku publikowała prognozę wyników skonsolidowanych, która była następująca:

- Przychody ? 880 ? 920 mln zł

- Zysk netto ? 72-75 mln zł

Informacje dotyczące warunków wypłaty zaliczki na poczet dywidendy:

Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019 uprawnionych jest 32.860.928 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez Spółkę (wg stanu na dzień ustalenia prawa do dywidendy) w celu umorzenia w ramach programu odkupu akcji uchwalonego przez WZA w dniu 27 maja 2019 roku. Dokładną ilość akcji własnych nie biorących udziału w wypłacie zaliczki na poczet dywidendy Emitent przekaże osobnym raportem bieżącym.

Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019 uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 5 grudnia 2019 roku, natomiast wypłata nastąpi w dniu 12 grudnia 2019 roku.

Zarząd Apator SA stwierdza, że spółka Apator SA posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019, a wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza Apator SA na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2019 r. wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019 na wyżej wymienionych warunkach zaproponowanych przez Zarząd.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-06Mirosław KlepackiPrezes Zarządu
2019-11-06Jolanta DombrowskaProkurent