STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MIR: Wpis zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych ?JOKO?., Piątek, 8 listopada 2019 (15:09)

Raport bieżący nr 91/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2019 z dnia 23 października 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 08 listopada 2019 roku uzyskał informację od Administratora Zastawu o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o wpisie w dniu 06 listopada 2019 roku zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "JOKO? ("Zastaw?)

Zastaw został ustanowiony na rzecz Kancelarii Jamorski i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie ("Administrator?) w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy o ustanowienie Administratora Zastawów i Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "JOKO? zawartych w dniu 22 października 2019 roku w związku z emisją obligacji serii S1 zamiennych na akcje Spółki serii P ("Obligacje?) oraz w celu zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy wynikających z nabycia Obligacji. Wartość przedmiotu zastawu na czerwiec 2015 roku wynosiła 9.503.000,00 (dziewięć milionów pięćset trzy tysiące 00/100) złotych.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu wynosi 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) złotych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-08Tomasz Sarapata Członek Zarządu
2019-11-08Sławomir Ziemski Członek Zarządu