STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELB: Aktualizacja informacji nt. rozliczeń z PKN ORLEN, Piątek, 8 listopada 2019 (21:57)

Raport bieżący nr 137/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ELEKTROBUDOWA S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka?) informuje, że w dniu 8 listopada 2019 r. Spółka oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN?) zawarły porozumienie w sprawie zwolnienia zatrzymanej części wynagrodzenia z umowy z dnia 1 sierpnia 2016 r. o projektowanie, dostawę oraz budowę w systemie "pod klucz? instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku ("Umowa?) oraz zapis na sąd polubowny ("Arbitraż?).

Porozumienie przewiduje zwolnienie zatrzymanej przez PKN ORLEN części wynagrodzenia w wysokości ok. 14,63 mln zł oraz ok. 2,94 mln euro. Zwolnienie środków w kwocie ok. 6,58 mln zł oraz ok. 2,94 mln euro nastąpi nie wcześniej niż w terminie 7 dni roboczych po przedłożeniu przez Spółkę gwarancji należytego wykonania na okres gwarancji obowiązującej dla prac zrealizowanych w ramach Umowy. Pozostała część kwoty objętej Porozumieniem będzie, w dalszej kolejności, wypłacana częściowo, każdorazowo po przedstawieniu przez Emitenta wskazanych w Porozumieniu dokumentów rozliczeń związanych z realizacją kontraktu. O przedłożeniu przez Spółkę wskazanej powyżej gwarancji Spółka poinformuje w trybie kolejnych raportów bieżących. Z kolei o kolejnych płatnościach pozostałej kwoty objętej Porozumieniem Spółka będzie informowała w formie zagregowanej we właściwych raportach okresowych.

Niezależnie od zawarcia Porozumienia Emitent informuje, iż również w dniu 8 listopada 2019 r. zawarty został pomiędzy Emitentem a PKN ORLEN zapis na sąd polubowny na mocy, którego strony będą uczestniczyć w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym wszystkich sporów i roszczeń powstałych na tle Umowy. Postępowanie będzie prowadzone przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie ("Sąd Arbitrażowy?). Zgodnie z treścią zawartego dokumentu, intencją stron jest rozstrzygnięcie sporów w możliwym szybkim czasie bez szkody dla jakości tego rozstrzygnięcia. W ramach postępowania rozstrzygane będą wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia odpowiednio związane z Umową, pozakontraktowe dotyczące lub związane z wykonaniem robót dodatkowych oraz związanych ze zwiększeniem wynagrodzenia na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. Zamiarem stron jest zamknięcie wszystkich sporów w postępowaniu arbitrażowym, w tym związanych z naliczeniem przez PKN ORLEN kar umownych. Postępowanie arbitrażowe jest jednoinstancyjne. O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z przedmiotowym postępowaniem arbitrażowym Spółka będzie informować w trybie właściwych raportów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-08Jacek PodgórskiPrezes Zarządu
2019-11-08Adam Świgulski Wiceprezes Zarządu