STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LKD: Ustanowienie programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł, Wtorek, 12 listopada 2019 (16:21)

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12.11.2019 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji (Program). W ślad za wyżej wymienioną uchwałą, Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 12.11.2019 r. podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Emitenta zobowiązań finansowych wynikających z ustanowionego Programu.

W ramach Programu Emitent może wyemitować, w ramach jednej lub kilku serii, obligacje odsetkowe, na okaziciela, o maksymalnej łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych). Obligacje zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o obligacjach i w związku z art. 5 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie będą posiadały formy dokumentu.

Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i/lub BondSpot S.A.

Środki z emisji obligacji w ramach Programu przeznaczone zostaną na realizację istotnych projektów deweloperskich realizowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta (Grupa) oraz na finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie Grupy.

Emisje obligacji w ramach Programu powinny mieć miejsce nie później niż do dnia 31.12.2020 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-12Bartosz KuźniarPrezes Zarządu