STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TIG: Wyniki finansowe na dzień bilansowy 30.09.2019 r., Czwartek, 14 listopada 2019 (18:09)

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. (dalej: "Emitent?, "Spółka?, "TIG?) niniejszym przekazuje wybrane informacje finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r., a w przypadku pozycji bilansowych dane na dzień 30 września 2019 r.:

- strata netto jednostkowa: -851 tys. zł,

- strata netto skonsolidowana: -978 tys. zł,

- suma bilansowa jednostkowa: 6,9 mln zł,

- suma bilansowa skonsolidowana: 6,5 mln zł.

Jednocześnie Spółka podkreśla, że prowadzi działalność inwestycyjną, w której na dzień bilansowy:

- posiadane przez TIG akcje T-Bull S.A. wycenione zostały według wartości rynkowej (akcje notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.),

- pozostałe inwestycje Emitenta zaprezentowane zostały po cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Pełny raport kwartalny za III kwartał 2019 r., zgodny z wymogami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie opublikowany za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (system EBI).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-14Jacek StrzeleckiPrezes Zarządu