STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IFI: IFIRMA SPÓŁKA AKCYJNA Raport kwartalny SA-Q f kwartał 3/2019, Piątek, 15 listopada 2019 (00:27)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów15 52312 8413 6033 019
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 9111 085444255
Zysk (strata) brutto1 9881 164461274
Zysk (strata) netto1 600936371220
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 8301 458425343
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 904-1 405674-330
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-704-686-163-161
Przepływy pieniężne netto, razem4 030-633935-149
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 99110 9572 7422 548
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 0692 931702682
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0000
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 1812 122499494
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8 9228 0272 0401 867
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)640640146149
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6 400 0006 400 0006 400 0006 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,310,190,070,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,310,190,070,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1,391,250,320,29
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1,391,250,320,29
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,110,130,030,03
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania