STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

APT: APATOR SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019, Piątek, 15 listopada 2019 (07:18)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Sprawozdanie skonsolidowaneIII kwartały 2019III kwartały 2018III kwartały 2019III kwartały 2018
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów643 756 586 713 149 634 137 937
Zysk (strata) z działalności operacyjnej60 601 68 319 14 086 16 062
EBITDA97 633 99 255 22 694 23 335
Zysk (strata) brutto59 790 68 822 13 898 16 180
Zysk (strata) netto45 360 54 319 10 544 12 770
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy44 259 51 621 10 288 12 136
Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli1 101 2 698 256 634
Średnia ważona ilość akcji29 279 553 29 482 285 29 279 553 29 482 285
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]1,51 1,75 0,35 0,41
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej71 590 60 089 16 369 14 068
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej(29 709)(34 760)(6 793)(8 138)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej(46 576)(38 319)(10 649)(8 971)
Przepływy pieniężne razem(4 695)(12 990)(1 073)(3 041)
Sprawozdanie skonsolidowane30.09.20192018 rok30.09.20192018 rok
Aktywa razem870 728 839 190 199 087 195 161
Aktywa trwałe487 324 455 068 111 424 105 830
Aktywa obrotowe383 404 384 122 87 663 89 331
Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli493 907 476 984 112 929 110 927
Udziały niesprawujące kontroli6 151 5 593 1 406 1 301
Kapitał akcyjny3 311 3 311 757 770
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe69 706 54 769 15 938 12 737
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe307 115 307 437 70 220 71 497
Średnia ważona ilość akcji29 279 553 29 482 285 29 279 553 29 482 285
Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]16,87 16,18 3,86 3,76
Sprawozdanie JednostkoweIII kwartały 2019III kwartały 2018III kwartały 2019III kwartały 2018
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 201 329 193 596 46 797 45 515
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 798 21 055 3 440 4 950
EBITDA26 473 31 968 6 153 7 516
Zysk (strata) brutto 54 003 66 808 12 552 15 707
Zysk (strata) netto 50 748 62 769 11 796 14 757
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy50 748 62 769 11 796 14 757
Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli- - - -
Średnia ważona ilość akcji33 019 022 33 082 285 33 019 022 33 082 285
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]1,54 1,90 0,36 0,45
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej20 979 19 295 4 797 4 517
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej24 460 29 650 5 593 6 942
Przepływy pieniężne z działalności finansowej(44 196)(48 601)(10 105)(11 378)
Przepływy pieniężne razem1 243 344 285 81
Sprawozdanie jednostkowe30.09.20192018 rok30.09.20192018 rok
Aktywa razem489 977 473 589 112 030 110 137
Aktywa trwałe376 271 369 295 86 032 85 883
Aktywa obrotowe113 706 104 294 25 998 24 254
Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli368 128 348 476 84 170 81 041
Udziały niesprawujące kontroli- - - -
Kapitał akcyjny3 311 3 311 757 770
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe13 268 5 330 3 034 1 240
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe108 581 119 783 24 826 27 857
Średnia ważona ilość akcji33 019 022 33 082 285 33 019 022 33 082 285
Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]11,15 10,53 2,55 2,45
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania