STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PJP: PROJPRZEM MAKRUM SA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 3/2019, Piątek, 15 listopada 2019 (08:57)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży174 161196 10540 43046 195
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 74714 0418703 308
Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 23812 6587522 982
Zysk (strata) netto1 9449 1184512 148
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego1 9449 1184512 148
Zysk na akcję (PLN)0,321,520,080,36
Rozwodniony zysk na akcję0,321,520,080,36
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej5 97015 1001 3863 557
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(11 796)(3 097)(2 738)(730)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej3 129(8 768)726(2 065)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(2 697)3 235(626)762
Aktywa226 113199 26551 70046 651
Zobowiązania długoterminowe15 4635 7313 5361 342
Zobowiązania krótkoterminowe106 58489 96224 37021 061
Kapitał własny104 066103 57223 79424 248
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej104 066103 57223 79424 248
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania