STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NVV: Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r., Poniedziałek, 18 listopada 2019 (13:05)

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) niniejszym dokonuje korekty treści raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku (to jest za okres od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku), opublikowanego przez Emitenta raportem o numerze EBI 20/2019 w dniu 14 listopada 2019 roku.


Wprowadzona korekta wynika z błędów w tabeli ?Rachunek przepływów pieniężnych?, w tym oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na tym, że w rozdziale dziesiątym ?Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Novavis S.A. za III kwartał 2019 roku ? Dane skonsolidowane?, w tabeli ?Rachunek przepływów pieniężnych?, w pozycji ?Zysk (strata) netto? za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku podano błędną jego wartość.


Przed korektą Emitent podał, że ?Zysk (strata) netto? za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku wyniósł 433 123,45 złotych, podczas gdy prawidłowa jego wartość wynikająca z przedstawionego ?Rachunku zysków i strat w układzie porównawczym? to 4 331 123,45 złotych. Dokonane korekty wpłynęły na zmiany w tabeli ?Rachunek przepływów pieniężnych? przedstawione w ?Kwartalnym skróconym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Novavis S.A. za III kwartał 2019 roku ? Dane skonsolidowane?. Pozostałe tabele wchodzące w skład raportu okresowego Emitenta za III kwartał 2019 roku nie uległy zmianie.


W załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Novavis S.A. przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za III kwartał 2019 roku.


Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Żak - Prezes Zarządu

Plik do pobrania