STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SUW: Pierwsze zawiadomienie w trybie art. 504 kodeksu spółek handlowych , Poniedziałek, 18 listopada 2019 (16:33)

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000200472 informuje o zamiarze połączenia się z SUWARY DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363298 na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych (zwany dalej KSH)

Jednocześnie, zgodnie z art. 500 § 3 kodeksu spółek handlowych, Zarząd SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach wraz SUWARY DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonał wspólnego ogłoszenia planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 201/2019 (5840) poz. 53185 z dnia 16 października 2019r. oraz, że od dnia 18 listopada 2019r. w siedzibie Spółki w ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice zostaną wyłożone do wglądu Wspólników łączących się spółek:

1. plan połączenia z załącznikami, tj.:

a) ustalenie wartości majątku Suwary Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia tj. na dzień 1 sierpnia 2019r.

b) oświadczenie, iż Spółka nie załączyła oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2019r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny ze względu na publikację raportu półrocznego ze względu na treść art. 499 § 4 KSH. tj. Spółka sporządza zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

c) projekty uchwał o połączeniu Spółek.

2. oświadczenie sporządzone przez Suwary Development Spółka z o.o. dla celów połączenia na dzień 1 września 2019r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

3. projekty uchwał o połączeniu Spółek zarówno Suwary S.A. w Pabianicach i Suwary Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Jednocześnie zawiadamiamy, iż raportem bieżącym nr 21/2019 Spółka zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie którego przedmiotem będzie połączenie Spółki z Suwary Development Spółka z o.o. na dzień 19.12.2019r. godz. 11:00.

Podstawa prawna art.504 ksh.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-18Lilla StefanekProkurent
2019-11-18Dariusz DombrowskiProkurent