STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SKH: Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku, Poniedziałek, 18 listopada 2019 (18:03)

Raport bieżący nr 39/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka? lub "Emitent?) przekazuje do publicznej wiadomości korektę rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku opublikowanego w dniu 15 listopada 2019 roku, skorygowanego zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zmiany obejmują sprostowanie oczywistych omyłek w następujących punktach:

- W śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych poprawiono błąd wynikający zaokrągleń środków pieniężnych na początek okresu (zmiana z "53 914? na "53 913?).

- 22.1 (Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe (krótkoterminowe) ? w trzeciej kolumnie zmieniono datę z 30 czerwca 2018 r. na 30 czerwca 2019 r.

- 22.2 (Rozliczenia międzyokresowe) ? w trzeciej oraz czwartej kolumnie wprowadzono dane odpowiednio dla 30 czerwca 2019 oraz 30 września 2018;

Zarząd Skarbiec Holding S.A. informuje, iż nie dokonano innych zmian w sprawozdaniu finansowym oraz nie dokonano żadnych zmian w dokumencie "dodatkowe informacje do raportu kwartalnego za i kwartał roku obrotowego zakończony dnia 30 września 2019 roku?.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-18Anna MilewskaPrezes Zarządu
2019-11-18Paweł TokarskiCzłonek Zarządu