STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZUE: Zawarcie z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. umowy pożyczki., Wtorek, 19 listopada 2019 (11:03)

Raport bieżący nr 39/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), informuje, iż w dniu 19 listopada 2019 r. została podpisana z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (ARP) umowa pożyczki (Umowa) do maksymalnej wysokości 20 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.

Spółka może uruchomić przedmiotową pożyczkę najpóźniej do 15 marca 2020 roku. Uruchomienie pożyczki będzie miało charakter jednorazowy. Pożyczka będzie spłacana w równych miesięcznych ratach kapitałowych w okresie od 30 kwietnia 2020 roku do czerwca 2022 roku.

Zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu pożyczki stanowi zastaw rejestrowy na 2 środkach trwałych, hipoteka łączna do kwoty 30 mln zł na nieruchomości inwestycyjnej w Kościelisku należącej do Spółki wraz z przelewem praw z umów ubezpieczenia powyższych aktywów, weksel in blanco z deklaracją wekslową, cesja wierzytelności z 3 realizowanych kontraktów oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie jej uruchomienia, możliwości jej wypowiedzenia lub odstąpienia nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-19Wiesław NowakPrezes Zarządu