STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELT: Zawiadomienie od Rockbridge TFI S.A. o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A., Wtorek, 19 listopada 2019 (16:24)

Raport bieżący nr 40/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 19.11.2019r. został powiadomiony przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z/s w Warszawie (dalej: Towarzystwo), działające w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych (dalej: Fundusze) o przekroczeniu przez Fundusze progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zwiększenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce powyżej 5% nastąpiło na skutek przejęcia przez Towarzystwo z dniem 18 listopada 2019 r. zarządzania funduszem inwestycyjnym Lartiq Infinity Akcji FIZ (dalej: Transakcja). W składzie portfela przejętego funduszu inwestycyjnego znajdują się akcje Spółki, w liczbie 473.074 (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt cztery), które stanowią 4,74% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 473.074 (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesięciu czterech) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 4,74% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 116.051 (słownie: sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji Spółki, które stanowiły 1,16% kapitału zakładowego Spółki, uprawniały do 116.051 (słownie: stu szesnastu tysięcy pięćdziesięciu jeden) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 1,15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zawarciu Transakcji Fundusze posiadają łącznie 589.125 (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji Spółki, które stanowią 5,90% kapitału zakładowego Spółki, uprawniają do 589.125 (słownie: pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy stu dwudziestu pięciu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 5,90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wg zawiadomienia, które ELEKTROTIM S.A. otrzymał od Towarzystwa:

1. Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,

2. Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

3. Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-19Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2019-11-19Dariusz PołetekCzłonek Zarządu