STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JRH: Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 19.11.2019 roku., Wtorek, 19 listopada 2019 (21:50)

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej ?Emitent?) w załączeniu przekazuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 19 listopada 2019 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej podejmując Uchwałę nr 2/11/2019. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 13/11/2019 dokonało zmiany w Statutu Spółki.

Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie.

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3 Statutu Spółki:

?3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.?


Nowe brzmienie § 8 ust. 3 Statutu Spółki:

?3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa pięć lat.?


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
January Ciszewski - Prezes Zarządu

Plik do pobrania