STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MIR: MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Raport kwartalny Q f kwartał 3/2019, Środa, 20 listopada 2019 (08:51)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży 16 294 17 103 3 782 4 021
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 662) (2 321) (850) (546)
Zysk (strata) brutto (3 825) (2 683) (888) (631)
Zysk (strata) netto (1 595) (2 809) (370) (661)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 068) (3 709) (944) (872)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (238) 106 (55) 25
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 809 7 132 652 1 677
Przepływy pieniężne netto, razem (1 497) 3 529 (347) 830
Liczba akcji (w szt.) 33 650 000 30 000 000 33 650 000 30 000 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję (0,0474) (0,0936) (0,0110) (0,0220)
30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Suma Aktywów 51 193 50 502 11 705 11 745
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem 28 616 28 054 6 543 6 524
Zobowiązania długoterminowe 15 738 16 445 3 598 3 824
Zobowiązania krótkoterminowe 12 878 11 609 2 945 2 700
Kapitał własny 22 577 22 448 5 162 5 220
Kapitał zakładowy 43 745 48 750 10 002 11 337
Liczba akcji (w szt.) 33 650 000 32 500 000 33 650 000 32 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,6709 0,6907 0,1534 0,1606
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania