STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

UNI: Zawarcie warunkowej umowy na realizację kompleksu sportowo ? rekreacyjnego w Mińsku w Republice Białoruś , Środa, 20 listopada 2019 (14:39)

Raport bieżący nr 53/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 20 listopada 2019 r. podpisał umowę (Umowa) na zaprojektowanie i wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa kompleksu sportowo ? rekreacyjnego w Mińsku w Republice Białoruś (Inwestycja).

Zamawiającym jest "Akwa Mińsk? przedsiębiorstwo komunalne z siedzibą w Mińsku (Zamawiający).

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 10,9 mln EUR netto, co stanowi równowartość ok. 46,6 mln PLN netto (Wynagrodzenie).

Inwestycja będzie realizowana w 20% ze środków własnych Zamawiającego, a w 80% z kredytu po jego udzieleniu Zamawiającemu przez bank polski (Bank) z ubezpieczeniem KUKE.

Zamawiający zapłaci Emitentowi zaliczki ze środków własnych na poczet realizacji prac projektowych.

Przedmiot umowy został podzielny na dwie części, tj. prace projektowe (część I) oraz prace budowlane (część II).

Umowa w zakresie części I wchodzi w życie z dniem zawarcia Umowy, zaś w odniesieniu do części II warunkiem wejścia Umowy w życie jest wejście w życie umowy kredytowej zawartej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem i uzyskanie przez Emitenta pisemnego potwierdzenia Banku.

Termin realizacji prac budowlanych wynosi 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy w zakresie części II.

Umowa przewiduje postanowienia odnośnie możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych m.in. w przypadku zwłoki w realizacji robót, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości prac, w odniesieniu do których Emitent pozostaje w zwłoce. Limit kar umownych ze wszystkich tytułów wynosi 10% wartości Wynagrodzenia netto. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Pozostałe postanowienia umowne, w tym w zakresie zabezpieczenia oraz możliwości odstąpienia od Umowy nie odbiegają od przyjętych standardów stosowanych dla tego rodzaju umów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-20Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki