STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PKP: PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019, Czwartek, 21 listopada 2019 (06:03)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Grupa Kapitałowa PKP CARGO
Przychody z działalności operacyjnej3 671,63 839,3852,2902,6
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej182,8274,742,464,6
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem129,0245,229,957,6
Zysk / (strata) netto 98,7194,322,945,7
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej85,7189,019,944,4
Średnia ważona liczba akcji (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Zysk / (strata) na akcję (zł/EUR)2,204,340,511,02
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (zł/EUR)2,204,340,511,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej563,3605,8130,7142,4
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(588,0)(621,6)(136,5)(146,1)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(236,3)(240,2)(54,8)(56,5)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(261,0)(256,0)(60,6)(60,2)
2019-09-302018-12-312019-09-302018-12-31
Aktywa trwałe6 246,35 187,21 428,21 206,3
Aktywa obrotowe1 166,71 619,1266,7376,5
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży1,7-0,4-
Kapitał zakładowy2 239,32 239,3512,0520,8
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej3 504,83 483,5801,4810,1
Zobowiązania długoterminowe2 630,51 969,1601,4457,9
Zobowiązania krótkoterminowe 1 279,41 353,7292,5314,8
PKP CARGO S.A.
Przychody z działalności operacyjnej2 728,02 892,3633,2680,0
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej97,7257,922,760,6
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem85,0262,519,761,7
Zysk / (strata) netto 62,7211,414,649,7
Całkowite dochody44,6195,910,446,1
Średnia ważona liczba akcji (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Zysk / (strata) na akcję (zł/EUR)1,404,720,321,11
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (zł/EUR)1,404,720,321,11
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej478,9517,5111,1121,7
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(503,2)(566,2)(116,8)(133,1)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(168,8)(165,4)(39,2)(38,9)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(193,1)(214,1)(44,8)(50,3)
2019-09-302018-12-312019-09-302018-12-31
Aktywa trwałe5 768,44 902,51 318,91 140,1
Aktywa obrotowe665,41 079,8152,2251,1
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży1,5-0,3-
Kapitał zakładowy2 239,32 239,3512,0520,8
Kapitał własny3 292,43 314,6752,8770,8
Zobowiązania długoterminowe2 162,91 652,6494,5384,3
Zobowiązania krótkoterminowe980,01 015,1224,1236,1
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania