STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IZS: IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019, Czwartek, 21 listopada 2019 (07:36)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów555 788636 513128 995149 645
Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 64216 3403 3983 842
Zysk (strata) brutto12 39915 6552 8783 681
Zysk (strata) netto10 00812 5412 3232 948
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej57 45022 35713 3345 256
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-10 793-10 771-2 505-2 532
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-38 337-29 783-8 898-7 002
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów8 320-18 1971 931-4 278
Liczba akcji32 744 00032 744 00032 744 00032 744 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR)0,310,380,070,09
Rozwodniona liczba akcji32 744 00032 744 00032 744 00032 744 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,310,380,070,09
Stan na:30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem578 339564 281132 234131 228
Zobowiązania długoterminowe51 44937 31711 7648 678
Zobowiązania krótkoterminowe330 868336 69375 65178 301
Kapitał własny196 022190 27144 81944 249
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania