STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LTX: LENTEX SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019, Piątek, 22 listopada 2019 (08:09)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów* 349 561 377 189 81 131 88 677
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)* 44 817 53 668 10 402 12 617
Zysk/strata brutto ze sprzedaży* 85 927 99 668 19 943 23 432
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)* 28 689 37 893 6 659 8 909
Zysk (strata) brutto* 28 603 36 631 6 639 8 612
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej 22 867 29 795 5 307 7 005
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 4 163 154 966 36
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 27 030 29 949 6 273 7 041
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej 21 485 24 455 4 987 5 749
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 47 460 43 180 11 015 10 152
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 583 (11 446) 1 760 (2 691)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej** (39 510) (46 809) (9 170) (11 005)
Przepływy pieniężne netto - razem** 15 533 (15 075) 3 605 (3 544)
Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach47 820 34248 858 35847 820 34248 858 358
Zysk na jedną akcję***0,450,500,100,12
Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach47 820 34248 858 35847 820 34248 858 358
Rozwodniony zysk na jedna akcję***0,450,500,100,12
30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem 607 342 594 975 138 865 138 366
Zobowiązania 172 190 155 779 39 370 36 228
Zobowiązania długoterminowe 74 929 54 472 17 132 12 668
Zobowiązania krótkoterminowe 97 261 95 929 22 238 22 309
Kapitał własny 435 152 439 196 99 495 102 139
Kapitał podstawowy 20 032 20 032 4 580 4 659
Liczba akcji46 415 44048 858 35846 415 44048 858 358
Wartość księgowa na jedną akcję***9,388,992,142,09
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania