STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CNT: CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019, Piątek, 22 listopada 2019 (08:57)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 815 636 918 578 189 305215 959
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 792 203 905 422 183 866212 866
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 908 2 970 4 620698
Zysk (strata) brutto 20 468 3 505 4 750824
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 16 984 2 541 3 942597
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - 00
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 13 286 4 675 3 0841 099
Całkowity dochód netto za okres 16 984 2 541 3 942597
Całkowity dochód netto za okres przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 13 286 4 675 3 0841 099
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 418 48 925 5 203 11 502
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 644 (727) 149 (171)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18 728) (31 653) (4 347) (7 442)
Przepływy pieniężne netto, razem 4 334 16 545 1 006 3 890
Średnia ważona ilość akcji 8 882 527 9 090 000 8 882 527 9 090 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej1,500,510,350,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej1,500,510,350,12
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE30-09-201931-12-201830-09-201931-12-2018
Aktywa, razem 251 716 212 799 57 553 49 488
Zobowiązania długoterminowe 23 441 29 095 5 360 6 766
Zobowiązania krótkoterminowe 114 799 68 772 26 248 15 993
Kapitał własny 113 476 114 932 25 946 26 728
Kapitał akcyjny 36 360 36 360 8 314 8 456
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)12,7812,642,922,94
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)12,7812,642,922,94
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 30 712 60 572 7 128 14 241
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 14 926 42 085 3 464 9 894
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 139 13 639 2 817 3 207
Zysk (strata) brutto 23 438 13 928 5 440 3 274
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 20 676 11 884 4 799 2 794
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto 20 676 11 884 4 799 2 794
Całkowity dochód netto za okres 20 676 11 884 4 799 2 794
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 388) 4 360 (786) 1 025
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 140 14 158 32 3 329
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 865) (4 545) (2 058) (1 069)
Przepływy pieniężne netto, razem (12 113) 13 973 (2 811) 3 285
Średnia ważona ilość akcji 8 882 527 9 090 000 8 882 527 9 090 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 2,331,310,540,31
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR)2,331,310,540,31
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE30-09-201931-12-201830-09-201931-12-2018
Aktywa, razem 100 203 97 141 22 911 22 591
Zobowiązania długoterminowe 10 301 7 391 2 355 1 719
Zobowiązania krótkoterminowe 20 219 31 899 4 623 7 418
Kapitał własny 69 683 57 851 15 933 13 454
Kapitał akcyjny 36 360 36 360 8 314 8 456
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)7,846,361,791,48
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)7,846,361,791,48
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania